ax
خاطرات شهید

خاطره ای به نقل از هم رزم شهید آقای همایون امیر خانی در عملیات والفجر مقدماتی

خاطره‌ها و گفتنی زیاد است شهید به لحاظ تیزبینی و اراده قوی در انجام ماموریتها خصوصاً در رابطه با سرکوب خوانین و سارقین منطقه موردتوجه مردم و عشایر بود. و […]